Phun xam tham My Jena huong小香紋繡美容美甲 - Lane 25

5/5 基於 8 評論

Contact Phun xam tham My Jena huong小香紋繡美容美甲

地址 :

60084, Taiwan, Chiayi City, West District, Lane 25, Beizhen St, 30號Phun xam tham My Jena huong小香紋繡美容美甲

電話 : 📞 +88978
網站 : https://phun-xam-tham-my-jena-huong.business.site/
分類:
城市 : Beizhen St

60084, Taiwan, Chiayi City, West District, Lane 25, Beizhen St, 30號Phun xam tham My Jena huong小香紋繡美容美甲
V
Vân Hoang on Google

T
Thi huong Vu on Google

丁翊婷 on Google

T
Thu Quach on Google

D
Diem Nguyen on Google

😍😍😍😍😍
丁式環 on Google

Phun xăm rất tỉ mỉ, biết cách tạo hình theo từng khuôn mặt khách hàng, nhiệt tình, giá cả hợp lý 👍 👍 👍 👍 👍
Spray tattoo very meticulously, know how to shape according to each customer's face, enthusiastic, reasonable price 👍 👍 👍 👍 👍
李懷山 on Google

Cô chủ nhỏ rất tỉ mỉ , chăm sóc chu đáo.không bao giờ để khách thất vọng.luôn Tin tưởng tay nghề của nàng Hương.
The small owner is very meticulous, caring. She never disappoints her guests. Always trusts Huong's workmanship.
L
Linh Trần on Google

Đi làm có bộ móng, hành hạ lấy máu khách hàng. Làm lâu quá trời lâu vì bà chủ quá kỹ tính, tại tính chị chỉ cầu toàn quá mà. Rồi làm xong bắt tui ở lại ăn cơm chung, còn đem đồ ăn cho tui đem về! Mà nghĩ sao, lần đầu tiên tui tới! Chị làm vậy ai làm lại chị 🥰🥰 thanks chị nha!
Going to work with nails, tormenting customers to take blood. Working for too long because the owner is too meticulous, because she's just too perfectionist. Then, make me stay and eat together, and bring me food to take home! But what do you think, the first time I come! I did that, who did it again 🥰🥰 thank you!

Write some of your reviews for the company Phun xam tham My Jena huong小香紋繡美容美甲

您的評論將非常有助於其他客戶查找和評估信息

評分 *
你的意見 *

(Minimum 30 characters)

你的名字 *
Chishang Wood Lunchbox Chengde Shop - Beitun District 碩果科技有限公司 永安里糠榔林永福宮 - Taoyuan City BB baby童裝l嬰兒衣服、寶寶服飾首選北投之家 卡蔓新竹霧眉-飄眉-改眉-洗眉-改紅眉-洗刺青-紋繡霧眉教學-髮際線-妊娠紋遮瑕-美睫-清粉刺-做臉-皮膚管理-除毛-繡隱形美瞳眼線-繡水晶唇 - Hsinchu City 台灣港務股份有限公司高雄港務分公司港埠工程處浚港課 MUMU沐沐美甲美睫 秉誠聯合會計師事務所 頂豐水電工程有限公司 萬榮鄉鄉民代表會 徐韻晴律師事務所 - Hualien City Hualien County Fonglin Land Office 林國泰律師(前臺灣花蓮地方法院法官,律師及司法官考試雙榜及格,107年全國優秀公益律師,109年度輔仁大學傑出校友) - Hualien City 東明油行 花蓮縣警察局保養場 呂媽媽肉粽 - Section 2 SEO99網頁設計-蓮花seo優化互刷平台 長林營造有限公司 - Hualien City 黑丸嫩仙草-東大門夜市店